Cele i zadania koła misyjnego

Cele ogólne:

 • pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa: ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
 • uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,
 • rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

Cele szczegółowe:

 • budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci,
 • włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
 • uczenie się otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
 • zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
 • poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
 • poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),
 • poznawanie sylwetek znanych misjonarzy i misjonarek,
 • poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
 • poznawanie pracy misjonarzy,
 • nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
 • modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji,
 • zdobywanie sprawności Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy,
 • pozyskiwanie funduszy (zbiórki na pomoc materialną w konkretnej intencji , na rzecz misji i na programy misyjne, Kolędnicy Misyjni )
 • integracja grupy rówieśniczej,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia,
 • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec ludzi innych ras, wyznań, innej kultury.

FORMACJA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA KOŁO MISYJNE
W PDMD systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:

 • Realizację programu formacyjnego: