ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 1. Odwołanie dyspensy
  Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).
  W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.
 2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
  Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
  Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
  Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
 3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
  W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa
  do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
  tzn. z przyjęciem Komunii św.
 4. Duszpasterstwo
  Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną
  z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się
  rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
  Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować
  za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie
  szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
  W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom
  zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy
  z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych
  i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
  Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie
  zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła
  z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy
  przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której
  w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także
  stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu
  do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
  Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby
  liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.
  W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św.
  szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.
 5. Duchowieństwo
  Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.
  Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im
  dnia wolnego.


  Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem
  punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii
  oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.