Radosnego świętowania Wielkanocy

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest:
Iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Bądźmyż więc weseli,
jak w niebie Anieli,
czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali. Alleluja!

Radosnego świętowania Wielkanocy.        

Ks. Adam